Новини от сайта

COVID-19

COVID-19

by Яни Дренчев -
Number of replies: 0
4. (доп. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра“.

4а. (доп. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Изключение от забраната по т. 4 се допуска и по отношение на провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие по реда на Наредба № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства, както и обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия. .